โครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2555

โครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2555

  ระเบียบการแข่งขัน 'Thailand Accounting Challenge' โครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ประจำปี 2555 ชิงถ้วยนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 
1. กำหนดการแข่งขัน
ระดับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556
 
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สถาบันละไม่เกิน 2 ทีม เข้าแข่งขันเป็นทีมโดยมีทีมละ 3 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน รวม 4 คน) 
 
3. รูปแบบของกิจกรรม
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ด้านบัญชี เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนต่างสถาบัน สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ เสริมสร้างความสามัคคี และการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยเนื้อหาคำถามครอบคลุมถึง
3.1 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
3.2 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)
3.3 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
3.4 การภาษีอากร (Taxation)
3.5 การสอบบัญชี (Auditing)
3.6 จรรยาบรรณ (Ethics)
3.7 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Auditing)
 
4. การรับสมัคร
สามารถส่งใบสมัครเพื่อส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 มาที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ  133 ถนนสุขุมวิท 21  (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110 โดยคณะผู้จัดการแข่งขันจะได้ประกาศรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์  
www.tfac.or.th   ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555
 
5. สถานที่จัดการแข่งขัน
ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 A-B อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 133 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 
6. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

6.1 ทีมผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วยทีมนักศึกษาจำนวน 3 คนต้องรายงานตัวต่อกรรมการ พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด หากเข้าสนามแข่งขันภายหลังเวลาที่กำหนดจะหมดสิทธิ์เข้าแข่งขัน
6.2 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของตน
6.3 ในขณะทำการแข่งขัน ห้ามผู้เข้าแข่งขันยืมอุปกรณ์จากผู้อื่น นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่คณะผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้
6.4 ห้ามผู้เข้าแข่งขันกระทำการใดที่ส่อเจตนาทุจริต
6.6 ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน
 
7. กำหนดการแข่งขัน
07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน และรับป้ายชื่อ
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
08.45 – 10.30 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก
10.30 – 11.00 น. พัก
11.00 – 12.30 น. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (บริการอาหารและน้ำดื่มแก่อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน)
13.30 - 15.00 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
15.00 - 16.00 น. พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน และกล่าวปิดงานโดยนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 
8. รูปแบบการแข่งขัน
รอบคัดเลือก
ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อ่านคำถามแบบปรนัย และมีการแสดงคำถามและตัวเลือกคำตอบบนหน้าจอกลาง แต่ละทีมจะมีอุปกรณ์กดเลือกคำตอบ (Program My Choice) ทีมละ 1 อัน และให้ทีมกดเลือกข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดภายในเวลาที่กำหนด
รอบรองชนะเลิศ
ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อ่านคำถามแบบปรนัย และมีการแสดงคำถามและตัวเลือกคำตอบบนหน้าจอกลาง แต่ละทีมจะมีอุปกรณ์กดเลือกคำตอบ (Program My Choice) ทีมละ 1 อัน และให้ทีมกดเลือกข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดภายในเวลาที่กำหนด โดยคะแนนในรอบนี้จะเป็นคะแนนที่สะสมมาจากรอบคัดเลือก
รอบชนะเลิศ
ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อ่านคำถาม เมื่ออ่านจบจึงให้สัญญาณเริ่มจับเวลา ทั้งนี้จะมีคำถามขึ้นที่หน้าจอกลางให้ด้วย โดยผู้เข้าแข่งขันมีเวลาอ่าน ทำการคำนวณ ปรึกษากันระหว่างทีม และเขียนคำตอบภายในเวลาที่กำหนดในการแข่งขันทุกรอบคณะผู้จัดการแข่งขันเป็นผู้รวบรวมคะแนน และประกาศสรุปให้ทราบโดยทั่วกันตลอดการแข่งขัน
 
9. เกณฑ์การพิจารณาในการตัดสินผลการแข่งขัน
9.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก พิจารณาเรียงลำดับคะแนนโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 40 อันดับแรก จะได้เป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
9.2 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ พิจารณาเรียงลำดับคะแนนสะสมจากรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศ โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
 
10. รางวัลการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1: โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท รางวัลชมเชยอันดับที่  1, 2 และ 3: โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 5,000 บาท
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา และเทคโนโลยีการบัญชี

** ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคิดเลขมาเอง (เครื่องคิดเลขแบบพื้นฐาน)

  • รายชื่อของสถาบันการศึกษาที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน Click
  • Download Brochure Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 9:24:14
 3712
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์