• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สภาฯ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตร

สภาฯ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตร

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สภาฯ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตร

สภาฯ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตร

            ด้วยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) เห็นควรให้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในการพัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (มคอ.1) ซึ่งได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อจากสภาวิชาชีพบัญชี อย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อให้พัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่
            สภาวิชาชีพบัญชี จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งเข้าร่วมฟังบรรยายมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) นวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 12.15 น. ณ ห้องกองทอง ชั้น 2 โรงแรมอะริสตั้น โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนากรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา พร้อมหลักฐานการชำระค่าสัมมนา ให้กับสภาวิชาชีพบัญชีภายในวันที่ 24 มกราคม 2560

  • Download กำหนดการ Click
  • Download แบบตอบรับเข้าประชุมสัมมนา Click 

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 9:20:22
 2383
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์