IAASB เผยแพร่คำถามเกี่ยวกับ Professional Skepticism

IAASB เผยแพร่คำถามเกี่ยวกับ Professional Skepticism

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)หนึ่งในคณะกรรมการของIFAC ได้จัดทำ คำถาม-คำตอบ ที่เกี่ยวข้องกับวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ(Professional Skepticism)เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่าน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับ
            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ศึกษาเนื้อหาของคำถาม-คำตอบดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีคำถามที่น่าสนใจหลายประเด็น อาทิเช่น Professional Skepticismคืออะไร เหตุใดจึงมีความสำคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ สำนักงานควรทำอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของ Professional Skepticismและ Professional Skepticismมีความเกี่ยวพันอย่างไรกับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการทุจริต เป็นต้น โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:45:33
 3887
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์