สภาวิชาชีพบัญชี เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ASEAN Federation of Accountants (AFA) Strategic Meeting

สภาวิชาชีพบัญชี เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ASEAN Federation of Accountants (AFA) Strategic Meeting        เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ASEAN Federation of Accountants (AFA) Strategic Meeting  ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยนางจารุวรรณ  เรืองสวัสดิพงศ์ เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ และ ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา ผู้จัดการส่วนต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับผู้แทนองค์กรวิชาชีพบัญชีจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อีก 9 ประเทศ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์
การดำเนินการของ AFA ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า  โดยมีเป้าหมายหลักที่จะมุ่งสู่การยกระดับ AFA ให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในฐานะตัวแทนองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศสมาชิกอาเซียน  นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชีในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

        ในการนี้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และนางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี ได้ให้การต้อนรับ  ซึ่งทำให้มีโอกาสได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในภูมิภาคอาเซียน กับผู้แทนองค์กรวิชาชีพบัญชีจากประเทศสมาชิกอาเซียน

โพสต์เมื่อ :
29 ม.ค. 2561 13:30:43
 4148
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์