ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ...

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ...ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ... เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ และผลกระทบ เพื่อเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นมาได้ที่ E-mail: araya.ke@tfac.or.th

 

ดูร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ... เพิ่มเติมได้ที่ : https://goo.gl/zPTv4n

โพสต์เมื่อ :
29 ม.ค. 2561 13:06:32
 4430
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์