ขอเชิญสมาชิกทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนและนโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี

ขอเชิญสมาชิกทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนและนโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนและนโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีความประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ประเด็นปัญหาที่ท่านสมาชิกต้องการให้สภาวิชาชีพบัญชีแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านคาดหวังที่จะได้รับ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบในการพิจารณาจัดทำแผนและนโยบายให้มีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของท่าน ในการนี้สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยท่านสามารถแสดงความเห็นได้ที่ >> https://goo.gl/forms/tMdSy0zCPeEO61Qw1 
หรือ Scan QR code ตามแนบ

สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการแสดงความเห็น เพื่อที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีจะได้นำมาใช้ในการพัฒนาสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โพสต์เมื่อ :
23 ก.พ. 2561 16:05:44
 1354
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์