สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561         

            เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ โดยที่ประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ทั้ง 9 วาระ (ดูเอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่) รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสภาวิชาชีพบัญชี
           ภายในงานมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 398 คน แบ่งเป็นเป็นสมาชิกสามัญ 393 คน สมาชิกสมทบ 5 คน และไม่มีสมาชิกวิสามัญเข้าร่วมประชุม สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจและสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โพสต์เมื่อ :
25 มิ.ย. 2561 10:00:16
 3701
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์