เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - จบการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
      - มีประสบการณ์ 1 ปี 
      - อายุต่ำกว่า 30 ปี
      - สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office 
      มีความรู้ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย
      - มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ปกครอง แพ่งและอาญา
      - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
      - มีทักษะในการอธิบาย ชี้แจง ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย       
      - มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานและมีความรับผิดชอบ
      - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี
      - ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้อง
      - ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ลำดับ รายละเอียดงาน
1 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก
2 ตอบข้อซักถามกับบุคคลภายนอกทางโทรศัพท์
3 จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
4 ตรวจสอบรายงานสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน
5 ตรวจร่างคำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
6 เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับฯ
7 รับมอบอำนาจร้องทุกข์ กล่าวโทษผู้ฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีฯ
8 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวน
9 เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก
10 นำเอกสารต่างๆของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไปลงราชกิจจานุเบกษา
11 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
19 ก.ค. 2561 17:03:39
 3359
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์