เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนเลขานุการวิชาชีพด้านอื่น ๆ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนเลขานุการวิชาชีพด้านอื่น ๆ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี, การเงิน, บริหาร, เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
      - อายุ 30 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
      - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
      - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี  
      - พิมพ์ไทย พิมพ์อังกฤษ ได้คล่อง
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ด้านการประสานงานดี
      - สามารถใช้ภาษาไทยในการจัดทำหนังสือ รายงานการประชุม วาระการประชุมได้
      - มีบุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ รับผิดชอบในการทำงาน การแต่งกายมีความเหมาะสม สุภาพ        
      - มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
      - มีความสามารถด้านการเขียน การใช้ภาษาไทยได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนเลขานุการวิชาชีพด้านอื่น ๆ

ลำดับ รายละเอียดงาน
1 จัดเตรียมเอกสารและวาระในการประชุมของคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จดบันทึกมติที่ประชุม
2 ประสานงานการประชุม – งานเลขานุการคณะกรรมการ อนุกรรมการ และสนับสนุนกรรมการในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
3 สนับสนุนด้านอบรมหลักสูตรใหม่ การเขียนบทความ รวมถึงการจัดทำร่างสรุปผลงานของคณะกรรมการที่รับผิดชอบรายไตรมาส/ประจำปี และร่างงบประมาณ
4 จัดทำหนังสือเอกสารเผยแพร่ต่างๆภายใตคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
5 งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานทดสอบ CPA  งานอบรม  งานประชุมใหญาสามัญ ฯลฯ


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
1 ส.ค. 2561 10:13:53
 1852
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์