ก้าวทันข่าวชาวออดิท การเตรียมความพร้อมในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2561

ก้าวทันข่าวชาวออดิท การเตรียมความพร้อมในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2561

            ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวฝากจากสมาคมธนาคารไทย เรื่อง ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2561 ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเวลานี้ เริ่มเข้าใกล้ช่วงสิ้นปี 2561 ที่ผู้สอบบัญชีควรเริ่มเตรียมความพร้อมในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ในวันนี้ฝ่ายวิชาการด้านสอบบัญชีได้นำลิ้งค์ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทยเกี่ยวกับ “ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร” “แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร” “แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี” “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันธนาคาร” และ “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคารที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Click

            นอกจากนี้ ในส่วนของสถาบันการเงินภาครัฐ สภาวิชาชีพบัญชีได้ประสานงานกับสภาสถาบันการเงินของรัฐเพื่อขอความร่วมมือในการประสานงานกับธนาคารสมาชิกและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2561 เพื่อให้วิธีการขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2561 มีดังนี้

 1. ธนาคารสมาชิกสภาสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่            1. ธนาคารออมสิน
                                                                 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                                                                 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
                                                                 4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
                                                                 5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
                                                                 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
                                                                 7. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
                                                                 8. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
                                                                 9. ธนาคารกรุงไทย
 2. รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2561 (ปรับปรุง ณ 22/10/2561) Click

            หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสถาบันการเงินของรัฐ โปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินของรัฐได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ใน “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2561”

            โดย “แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร” และ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Click

            สุดท้ายนี้ ฝ่ายวิชาการด้านสอบบัญชี หวังว่าข้อมูลแบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคารและรายละเอียดติดต่อธนาคารและสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2561

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2561 11:18:07
 16117
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์