• หน้าแรก

  • หมวด ทะเบียน

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ฯ (CPD) และไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯให้ทำอย่างไร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ฯ (CPD) และไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯให้ทำอย่างไร

  • หน้าแรก

  • หมวด ทะเบียน

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ฯ (CPD) และไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯให้ทำอย่างไร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ฯ (CPD) และไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯให้ทำอย่างไร

Q:

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ฯ (CPD) และไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ให้ดำเนินการอย่างไร

A:

ให้ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น (Click) และหลักฐานประกอบการพิจารณาภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง โดยสามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือเคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชีฯ
(1.1) แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผส.10) (กรณีไม่ยื่น CPD) (Click)
(
1.2) หนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนา (กรณีไม่ยื่น CPD)
(
1.3) หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ (กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ)
(1.4) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบบัญชีฯ และรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีไม่ยื่น CPD และไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ) (Click)
(1.5) หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (กรณีไม่ยื่น CPD และไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ) (Click)

หมายเหตุ 
1. กรณีไม่ยื่น CPD ให้ใช้เอกสารแนบ (1.1) (1.2) (1.4) และ (1.5)
2. กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ ให้ใช้เอกสารแนบ (1.3) (1.4) และ (1.5)
3. เอกสารแนบ (1.4)-(1.5) ใช้เพื่อดำเนินการตรวจสอบการลงลายมือชื่อในงบการเงินในช่วงเวลาที่ไม่ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรม(CPD) หรือ ไม่เข้ารับการฝึกอบรมครบตามจํานวนชั่วโมงหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ

 

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 9:18:00
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
16 ก.ค. 2567 17:10:20
โดย :
 3590
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์