มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) : ขอสอบถามเรื่องกา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) : ขอสอบถามเรื่องกา

Q:

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) :

ขอสอบถามเรื่องการรับรู้ดอกเบี้ย กิจการเช่าซื้อรถยนต์ ในบริษัทจำกัด (NPAE) เดิมรับรู้ดอกเบี้ยแบบเส้นตรง ยังคงทำได้อยู่หรือเปล่า หรือว่าตอนนี้ NPAE บังคับใช้แบบลดต้นลดดอกแบบบริษัทมหาชน

(คำถามเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558)

A:

การรับรู้ดอกเบี้ยของ NPAE ใช้ใช้วิธีลดต้นลดดอกเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนครับ

ทั้งนี้อ้างอิงจากย่อหน้าที่ 266 ของ NPAE กล่าวว่า

  1. จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายต้องนำมาแยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะนำไปลดหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กับงวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่แต่ละงวด ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

ดังนั้นต้องใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest rate) ในการรับรู้องค์ประกอบของจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายแต่ละงวดตามสัญญาเช่าครับ

ทั้งนี้สามารถศึกษาจากตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงได้ในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีโดยนำเข้าสูตร excel

โพสต์เมื่อ :
20 ต.ค. 2560 10:36:50
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
14 ก.ค. 2567 15:45:55
โดย :
 4958
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์