• หน้าแรก

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2558

  • หน้าแรก

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2558

9 รายการ
กรณีการบันทึกเรื่อง Forward contract นั้น ปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ทั้งฉบับ PAE และ NPAE ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน ในทางปฏิบัติจึงมักถือปฏิบัติได้ 3 วิธีคือ
19720 ผู้เข้าชม
ขอเรียนตอบคำถามของท่านสมาชิก โดยท่านควรปรึกษาปัญหาดังกล่าวกับผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้เข้าใจเนื้อหาข้อเท็จจริงและเห็นเอกสารของบริษัทเชิงละเอียด ซึ่งคำตอบดังต่อไปนี้เป็นเพียงหลักการทั่วไปโดยปกติตามมาตรฐาน ซึ่งไม่เป็นข้อยุติ โดยอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาข้อเท็จจริงอื่นที่เกิดขึ้นในอนาคต
19887 ผู้เข้าชม
การรับรู้ดอกเบี้ยของ NPAE ใช้ใช้วิธีลดต้นลดดอกเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนครับ ทั้งนี้อ้างอิงจากย่อหน้าที่ 266 ของ NPAE กล่าวว่า
4900 ผู้เข้าชม
ขอเรียนตอบคำถามโดยอ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ( TFRS for NPAE - หากกิจการของท่านจัดทำงบการเงินแบบ NPAE) และตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (TAS38 - หากกิจการของท่านจัดทำงบการเงินแบบ PAE) ดังนี้
9437 ผู้เข้าชม
สำหรับประเด็นเงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐบาล หากเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ให้พิจารณาว่าเงินอุดหนุนที่ได้รับมานั้น มีภาระที่ต้องคืนให้แก่หน่วยงานรัฐหรือไม่ หากยังมีภาระอยู่ (เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข) ก็ต้องรับรู้เป็นรายได้รอตัดบัญชีหากไม่มีภาระที่ต้องคืนให้แก่หน่วยงานรัฐ (เงินอุดหนุนแบบไม่มีเงื่อนไข) และเข้าคำนิยามรายได้ สามารถรับรู้รายได้ได้ครับ
8470 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์