งบการเงินนิติบุคคลอาคารชุด : ข้อ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด และประเด็นคำถา

งบการเงินนิติบุคคลอาคารชุด : ข้อ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด และประเด็นคำถา

Q:

งบการเงินนิติบุคคลอาคารชุด :

ข้อ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด และประเด็นคำถาม

ผู้ทำบัญชีบันทึก การซื้อสินทรัพย์ถาวร เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายใน 1 ปี  ตัวอย่างเช่น

            งบปี 54 ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ 300,000 บ. และเครื่องออกกำลังกาย 1,000,000 บ.

            งบบี 57 ซื้อหม้อแปลง ราคา 1,500,0000 บ.

            งบบี 58 ซื้อหม้อแปลง ราคา 3,200,000 บ. 

ข้อมูลเพิ่มเติม : รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวนรายการและจำนวนเงินเท่ากันทุกปี ตั้งแต่ก่อนปี 2554 และไม่มีรายการทรัพย์สินถาวรใหม่ เพราะตัดเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ซื้อ 100% การบันทึกบัญชีข้างต้นผู้ทำบัญชีแจ้งว่าเป็นการจัดทำตามเกณฑ์เงินสด (Cash Basis)  จึงขอสอบถามว่าสามารถใช้กับงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุดได้หรือไม่?

 

ข้อ 2) ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ระบุนโยบายการบัญชีที่สำคัญว่า

  1. นโยบายการบัญชี

        การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

        นิติบุคคลฯ อาคารชุดรับรู้รายได้ ในอัตราและระยะเวลาที่กำหนดตามสัดส่วนของการใช้พื้นที่ ตามเกณฑ์เงินสด 

        จึงขอคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อ ความรู้ และความเข้าใจที่ครอบคลุม ครบถ้วนขึ้น

(คำถามเดือนเมษายน 2559)

A:

ข้อ 1) พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551 กำหนดว่า

          มาตรา ๓๘/๑ ให้ นิติบุคคลอาคารชุดจัดทำงบดุลอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน โดยให้ถือว่าเป็นรอบปีในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น งบดุลตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุด กับทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย และต้องจัดให้ มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

          ทั้งนี้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมิได้ระบุว่าต้องจัดทำบัญชีด้วยมาตรฐานการบัญชี หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใด จึงอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่ต้องเลือกมาตรฐานฯ หรือนโยบายการบัญชีที่จะใช้จัดทำงบดุล และบัญชีรายรับรายจ่ายนั้น

          ต่อข้อถามของท่าน มิได้ระบุว่านิติบุคคลท่านเลือกใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใดหรือนโยบายการบัญชีใดในการจัดทำ จึงไม่สามารถตอบได้เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ขอให้ข้อสังเกตโดยรวมดังนี้

          ในกรณีที่นิติบุคคลท่านเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ตามที่ผู้สอบบัญชีได้กล่าวไว้ในส่วนสุดท้ายของรายงานผู้สอบบัญชี)

          ย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวกำหนดว่าให้ใช้เกณฑ์คงค้าง และ การดำเนินงานต่อเนื่องในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งไม่ใช่ cash basis ตามที่ผู้ทำบัญชีอ้างไว้

          นอกจากนี้ ย่อหน้าที่ 123 กำหนดให้รับรู้สินทรัพย์ที่มีตัวตนอยู่ภายใต้หมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หากกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

นิติบุคคลต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 134-147 ว่าด้วยการรับรู้มูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ (การวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า)

          อย่างไรก็ตาม ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กำหนดให้การจัดทำงบการเงินอยู่ภายใต้ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงินดังที่กล่าวในย่อหน้าที่ 19-24 ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน หรือลักษณะเชิงคุณภาพเสริม รวมถึง ข้อควรพิจารณาอื่น เช่น ความมีสาระสำคัญของข้อมูลที่จัดทำ

          ในบางกรณี ฝ่ายบริหารของกิจการอาจเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ต่างออกไป แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการของมาตรฐานฯที่เลือกใช้ และยังคงทำให้งบการเงินอยู่ภายใต้ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินต่อไป

          ดังนั้นในกรณีนี้ ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลมากกว่ารวมถึงสอบถามถึงนโยบายการบัญชีที่นิติบุคคลเลือกใช้ในการจัดทำงบการเงิน และการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีว่านิติบุคคลดังกล่าวใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใดในการจัดทำงบการเงิน จึงจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่า นอกจากนี้ท่านสามารถอ่านหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี http://www.fap.or.th/NPAEs.html


ข้อ 2)

          ตามข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมิได้กล่าวถึงนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เลือกใช้ โดยระบุไว้เพียงว่า รายได้รับรู้โดยใช้เกณฑ์เงินสด (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1) ทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่าการจัดทำบัญชีนั้นเป็นไปตามหลักการใด และถูกต้องหรือไม่เพียงใด

          โดยปกติผู้ทำบัญชีเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนั้น ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในรายละเอียดและข้อมูลมากกว่า เพื่อให้ได้รับคำตอบหรือคำอธิบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

โพสต์เมื่อ :
24 ต.ค. 2560 16:31:36
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
26 ก.พ. 2567 4:24:46
โดย :
 17198
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์