• หน้าแรก

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2559

  • หน้าแรก

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2559

50 รายการ
จากคำถามเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) นั้น ท่านต้องพิจารณาก่อนว่ากิจการของท่านเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือไม่
3027 ผู้เข้าชม
กิจการต้องพิจารณาก่อนว่ากิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใด ซึ่งหากกิจการเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ในกรณีที่กิจการเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ระบุว่า
5238 ผู้เข้าชม
เนื่องจากประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 8/2550 เรื่อง การบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทมหาชนจำกัด
23257 ผู้เข้าชม
สินค้าคงเหลือของกิจการตามย่อหน้าที่ 10-16 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ หรือ บทที่ 8 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ย่อหน้าที่ 89-92 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ได้กำหนดถึงการวัดมูลค่าของต้นทุนสินค้าคงเหลือของกิจการ
12485 ผู้เข้าชม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ (TAS 18) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) บทที่ 18 เรื่อง รายได้ มิได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับการแยกประเภทของรายได้ ว่าเมื่อใดเป็นการขายสินค้า
7522 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์