การแจ้งยืนยันการลงลายมือชื่อสำหรับกิจการที่ผู้สอบบัญชีแจ้งไว้

การแจ้งยืนยันการลงลายมือชื่อสำหรับกิจการที่ผู้สอบบัญชีแจ้งไว้

            ผู้สอบบัญชีโปรดยืนยันรายชื่อสำหรับงบการเงินที่ท่านได้ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2561 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามข้อกําหนดสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ (๑) รายละเอียดเพิ่มเติม Click
            ท่านสามารถยืนยันรายชื่อธุรกิจที่ได้แจ้งไว้ ในระบบ Click หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี โทร. 02 685 2565, 2553, 2598

โพสต์เมื่อ :
23 พ.ค. 2561 16:52:40
 28147
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์