ประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง
นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี
_______________________________________

          ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
          เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐบาลได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติหลายประการเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
          คณะกรรมการจรรยาบรรณ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ วรรคแรก ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๔) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ และความในข้อ ๔ วรรคสาม ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๕) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่ และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศให้มีการเลื่อนวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยจะประกาศกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งให้ทราบอีกครั้ง
          จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ

โพสต์เมื่อ :
7 เม.ย. 2563 15:41:45
 2024
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์