• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ตัวอย่างการนับชั่วโมง CPD แบบที่ไม่เป็นทางการ มาใช้ทดแทน การนับชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการของผู้สอบบัญชีจากสถานการณ์ COVID-19 ปี 2563

ตัวอย่างการนับชั่วโมง CPD แบบที่ไม่เป็นทางการ มาใช้ทดแทน การนับชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการของผู้สอบบัญชีจากสถานการณ์ COVID-19 ปี 2563

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ตัวอย่างการนับชั่วโมง CPD แบบที่ไม่เป็นทางการ มาใช้ทดแทน การนับชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการของผู้สอบบัญชีจากสถานการณ์ COVID-19 ปี 2563

ตัวอย่างการนับชั่วโมง CPD แบบที่ไม่เป็นทางการ มาใช้ทดแทน การนับชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการของผู้สอบบัญชีจากสถานการณ์ COVID-19 ปี 2563

            กรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถดำเนินการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบที่เป็นทางการได้ อนุโลมให้นำชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบที่ไม่เป็นทางการมาทดแทนได้ ดังนี้

  • ชั่วโมง CPD แบบที่ไม่เป็นทางการจำนวน 1.5 เท่า ทดแทนชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการได้จำนวน 1 ชั่วโมง
  • ชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการที่ยังไม่ได้ยื่นนับเป็นชั่วโมง CPD ในปี 2563 นำไปนับรวมเป็นชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการในปี 2564 ได้ โดยนับได้ตามชั่วโมงการเข้าอบรมจริงของหลักสูตรนั้น ๆ
ตัวอย่างการคำนวณชั่วโมงทดแทน ดังนี้  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2563 Click
  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 74/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีที่ไม่เป็นทางการ Click


**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องนำส่งรายงานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบ CPD online โดยยื่นได้จนถึงภายในวันทำการสุดท้ายของปี**


หมายเหตุ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการทดแทนชั่วโมง CPD !!!

โพสต์เมื่อ :
10 เม.ย. 2563 15:02:16
 76389
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์