สารนายกสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 มาตรการช่วยเหลือจากสภาวิชาชีพบัญชี ในสถานการณ์ COVID - 19

สารนายกสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 มาตรการช่วยเหลือจากสภาวิชาชีพบัญชี ในสถานการณ์ COVID - 19


เรียน สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่าน

            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง จึงส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานข่าวที่ทุกท่านทราบ เมื่อธุรกิจชะลอตัวก็ย่อมส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมไปถึงตลาดการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้บริหารกิจการ หรือผู้บริหารทางบัญชีการเงิน จึงจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการจำลองสถานการณ์ทางการเงิน การประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ ผมในฐานะนายกสภาวิชาชีพบัญชีขอเอาใจช่วยให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤตในเร็ววันนะครับ
            จากสารฉบับที่ 2 ที่ผมได้แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 3 มาตรการ อันได้แก่
  1. การผ่อนปรนการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และหน่วยงานผู้จัดการอบรม
  2. การจัดการทดสอบ CPA
  3. การเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามที่ทุกท่านทราบแล้วนั้น ในสารจากนายกฉบับนี้ (ฉบับที่ 3) ผมขอรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีเสนอมาตรการช่วยเหลือทางบัญชี เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มากที่สุด อันประกอบไปด้วย
  • การออกร่างแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวในการจัดชั้นลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันการเงิน ธุรกิจเช่าซื้อ ลีสซิ่งที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้า บรรเทาภาระในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทางบัญชีได้
  • การออกร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีทางเลือกเพิ่ม (Local options) เพื่อผ่อนปรนแก่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด (Covid - 19) ซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบการที่ต้องพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การด้อยค่าของสินทรัพย์ และประมาณการหนี้สินสามารถจัดทำงบการเงินได้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง ลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและผู้สอบบัญชีในการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกันได้

            โดยแนวปฏิบัติที่กล่าวมานี้ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ตามขั้นตอนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนต่อไป คือ เสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) พิจารณา และหลังจากนั้นลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งร่างทั้งสองฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แต่ทั้งนี้คาดว่าจะเผยแพร่ในหน้าแรกก่อนเข้าสู่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีในเดือนเมษายน ศกนี้
            อนึ่งภายในเว็บไซต์นี้จะรวบรวมมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ประกอบการอื่น ๆ อีกมากมาย ผมขอให้ทุกท่านโปรดติดตามและบอกต่อเพื่อนสมาชิกนะครับ            นอกจากนั้น จากผลกระทบเรื่อง Covid – 19 จึงส่งผลให้การจัดอบรมสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชีเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อเป็นการช่วยให้สมาชิกได้ใช้สิทธิส่วนลดเข้าอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสมาชิกเพิ่มเติม สภาวิชาชีพบัญชีได้เพิ่ม Live chat บนหน้าเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสอบถามหรือติดตามการให้บริการของสภาวิชาชีพบัญชีในช่วงสถานการณ์เช่นนี้นะครับ
            สุดท้ายนี้ ผมไม่รู้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จะจบลงเมื่อไหร่ แต่ผมยังคงเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้ว เราคนไทยทุกคนจะสามารถผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายครั้งนี้ไปด้วยกัน และขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยเช่นเดิมนะครับ
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

10 เมษายน 2563
โพสต์เมื่อ :
10 เม.ย. 2563 15:39:04
 6891
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์