การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย

การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย            เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัด “สัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams) เพื่อทำความเข้าใจหลักการและประเด็นที่สำคัญ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย รวมถึง Exposure draft ที่เกี่ยวข้อง (“Exposure draft 2021/8 เรื่อง Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 - Comparative Information Proposed amendment to IFRS 17”) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจประกันภัยในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ของร่างมาตรฐานฯ ฉบับดังกล่าว ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย ดังนี้

  • นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ : ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย
  • นางสาวสกุณา แย้มสกุล : อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย
  • นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์ : อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย
  • นายธานี ทรงธนเจริญกิจ : อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย
  • นางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา : อนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย และ
  • นางสาววศินี ตั้งทองหยก : ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

            การสัมมนาพิจารณ์ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากภาคธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) นักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทสมาชิกที่อยู่ภายใต้สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจสอบธุรกิจประกันภัย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 285 ราย
            ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเอกสารประกอบการสัมมนาพิจารณ์ได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี Click
โพสต์เมื่อ :
7 ต.ค. 2564 15:07:38
 3142
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์