สภาวิชาชีพบัญชีจัดกิจกรรม TFAC Engagement Day 2021 ในรูปแบบ Online และ Onsite (ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจาก COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีจัดกิจกรรม TFAC Engagement Day 2021 ในรูปแบบ Online และ Onsite (ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจาก COVID-19)          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สภาวิชาชีพบัญชีจัดกิจกรรม TFAC Engagement Day 2021 ในรูปแบบ Online และ Onsite (ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจาก COVID-19) โดยในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรเจ้าหน้าที่สภาฯ ทุกฝ่าย ทุกส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงได้มาร่วมแชร์ไอเดีย แสดงความคิดเห็น นำเสนอโครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรม เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาสภาวิชาชีพบัญชี
          ในวันจัดกิจกรรมแต่ฝ่าย/ส่วนงานได้มีการนำเสนอความคืบหน้าโครงการ (เก่า) ปี 2020 ว่ามีความสำเร็จและคืบหน้าอย่างไร รวมถึงการนำเสนอโครงการ (ใหม่) ปี 2021 ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละโครงการเกี่ยวข้อง Digital TFAC และกระบวนการทำงานภายในของสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน การให้บริการสมาชิก และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อปรับองค์กรให้เป็น Digital มากขึ้น
          ภายหลังการจัดกิจกรรมได้มีการพิจารณาและตัดสินจากคณะกรรมการฯและผู้บริหารเพื่อมอบรางวัลให้แต่ละโครงการ โดยประกาศผลไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และมอบรางวัลให้ในวันนี้ (7 มกราคม 2565) สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่ได้มีส่วนร่วมทำให้กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

โพสต์เมื่อ :
7 ม.ค. 2565 17:10:26
 230
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์