สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ ก.ล.ต. หารือแนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินไทยในการประชุมประจำปี 2565

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ ก.ล.ต. หารือแนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินไทยในการประชุมประจำปี 2565
          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดประชุมประจำปีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เพื่อร่วมหารือแนวทางการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบรายงานทางการเงินไทย และสานต่อความร่วมมือในการผลักดันแผนงานในการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน พร้อมทั้งร่วมลงนาม MoU โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดหรือข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
          สภาวิชาชีพบัญชี และ ก.ล.ต. ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหารือแนวทางในการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินไทยทั้งระบบ เช่น การเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถให้บริการเกี่ยวกับ การรับรองความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ตามแนวทางสากล การจัดหาเครื่องมือช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดให้มีคู่มือการสอบทานความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดหรือข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ระหว่างสองหน่วยงาน
          นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวว่า “สภาวิชาชีพบัญชีมีวัตถุประสงค์หลักคือ การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชี ซึ่งความร่วมมือกับ ก.ล.ต. ครั้งนี้เป็นการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้ อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งยังมีโครงการต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของไทยให้สอดคล้องกับสากล แนวทางการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจะได้มีการแจ้งความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบเป็นระยะไป”
          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงินของไทยทั้งระบบ โดยที่ผ่านมา ก.ล.ต. และสภาวิชาชีพบัญชีได้หารือแนวทางการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินและการกำกับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีร่วมกัน รวมทั้งมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในการผลักดันโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของรายงานทางการเงินและการคุ้มครองผู้ลงทุน ซึ่งเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝ่าย นอกจากนี้ การลงนามใน MoU ระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะช่วยให้ ก.ล.ต. สามารถดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

โพสต์เมื่อ :
8 มิ.ย. 2565 12:58:42
 1578
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์