การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2022)”

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2022)”       

          เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรการบัญชีในประเทศไทย Thailand Accounting Program Network (TAP-Net) ได้จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2022)” ภายใต้หัวข้อ "Effective Online Learning in Accounting Education" โดยจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual Meeting) ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย รศ. ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมและสัมมนาระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วัน ดังนี้
.
        🌟 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 🌟
👉 เวลา 09.20 – 10.10 น. รับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “The Evolution of Digital Currency in Thailnad and Relating to Accounting Studies” โดย ดร.วชิรา อารมย์ดี CFA, รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
👉 เวลา 10.30 – 12.15 น. การเสวนา เรื่อง “Digitizing Financial Instruments” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบไปด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณพิณผกา อัครนุพงศ์ หุ้นส่วน แผนก Assurance Services บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คุณอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ผศ. ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
👉 ในช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ และมอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ
.
        🌟 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 🌟 
👉 09.00 – 12.15 น. การเสวนา เรื่อง “New Way for Building Leadership through Online Learning” โดย ดร.หทัยชนก วานิชศรี
ที่ปรึกษา PacRim Group อาจารย์วิทูล ทิพยเนตร รองคณบดีสถาบัน Gen.Ed และรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดีคณะบัญชี และประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
👉 13.00 – 16.00 น. การเสวนา เรื่อง “How to Engage Students in Online Accounting Course” โดย ดร.อรัญญา นาคหล่อ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์ศิริศักดิ์ ศิริภิบาล อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ ดร.ลมุล เกยุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ
👉 16.00 – 16.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอผลงานดีเด่น (The Best Paper Awards)
.
สภาวิชาชีพบัญชี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี คณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรการบัญชีในประเทศไทย Thailand Accounting Program Network (TAP-Net) ที่ได้จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2022)” ตลอดจนสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันมีประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
โพสต์เมื่อ :
25 ก.ค. 2565 14:33:08
 373
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์