รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา รุ่นที่ 2 (Forensic Accounting Certificate: FAC)

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา รุ่นที่ 2 (Forensic Accounting Certificate: FAC)


รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร
โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา รุ่นที่ 2
(Forensic Accounting Certificate: FAC)
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

ลำดับ ชื่อ - สกุล
1 นางกรกมล   นันทสุคนธ์
2 นางสาวกันตินันท์   ธนาชัยกุลวัฒน์
3 นางสาวกิตติยา   จรัสวงศ์ขจร
4 นางจิรัชยา   ลือกิตินันท์
5 นางสาวจุติพร   สิริอรุณรุ่งโรจน์
6 นางสาวชนิตา   รักวงษ์ไทย
7 นางสาวชุติมา   อวยผล
8 นางสาวฐิติมา   บัณฑรวรรณ
9 นางสาวณัฏฐา   ห่วงสุวรรณ
10 นางสาวณัฐพร   สุวรรณมิตร
11 นายถนอมศักดิ์   สุวรรณน้อย
12 ดร.ธนัญญา   รุ่งเรือง
13 นายธีรเศรษฐ์   เมธจิรนนท์
14 นางนัดดา   จินตวิวัฒน์วงศ์
15 นางสาวนิตยา   รักจิตร์
16 นางสาวเบญจวรรณ   ครองราษฎร์
17 นางสาวพจนารถ   ครองทอง
18 นางสาวเพ็ญศรี   ปภาพจน์
19 นางรัตนา   กาลิกา
20 นางสาวรัศมี   พลสุขเจริญ
21 นายวงศ์วริศ   อัสรานิโรจน์
22 นางวัชรา   เปียทอง
23 นายศิริ   โรจน์สืบศักดิ์
24 นางสาวศุภรดา   วีระวัฒนะ
25 นางสาวสมหญิง   เกิดผล
26 นายสุรนาท   องนิธิวัฒน์
27 นายอธิวัตร   ลวพิมล
28 นางสาวอมรรัตน์   อัศวชัยเจริญ
29 นายอรรถพงศ์   พีระเชื้อ

ดูในรูปแบบ PDF File >> Click
โพสต์เมื่อ :
25 ก.ค. 2565 15:38:55
 708
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์