การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in Services: CCS)

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in Services: CCS)

            การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in Services: CCS) เป็นการหารือเกี่ยวกับความตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น วิศวกร สถาปนิก แพทย์ เป็นต้น ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุก 3-4 เดือน สำหรับวิชาชีพบัญชี ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย ประกอบด้วยผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี โดยคุณวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ และคุณจุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา นักวิชาการด้านต่างประเทศ ผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
            ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน ครั้งที่ 81 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล (MC) ของประเทศสมาชิกอีก 3 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเมียนมาร์ โดยที่ประเทศที่เหลืออีก 6 ประเทศอยู่ระหว่างการจัดตั้ง MC ซึ่งจะนำส่งรายชื่อของคณะกรรมการภายในการประชุมครั้งหน้าที่ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้มาเลเซีย ได้นำเสนอการตารางข้อมูลอาชีพของบริการบัญชีที่ควบคุมของทั้ง 10 ประเทศ และประเทศสิงคโปร์ได้นำเสนอการแก้ไขร่าง Assessment Statement ของประเทศสิงคโปร์ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
            นอกจากนี้ ตัวแทนที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับแผนการดำเนินการการเคลื่อนย้ายนักบัญชีอาเซียน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกของแต่ละประเทศในอาเซียนที่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์กำหนดที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เพื่อให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนของแต่ละประเทศเป็นที่ยอมรับของประเทศผู้รับได้ 
 
โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 14:36:43
 471
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์