ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม และ ร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม และ ร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

สัมมนาพิจารณ์ Focus group  วันที่ 25  พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (มาตรฐาน”) สำหรับการจัดทำงบการเงินรวม 
ตามหลักการใหม่ ที่ได้จัดทำและปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (
IFRS Bound Volume 2015 (Blue book)) ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป โดยจะมีมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ซึ่งยังมีคำถามต่อมาว่า สินทรัพย์ชีวภาพใดบ้างที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้? สินทรัพย์ชีวภาพมีการรับรู้และวัดมูลค่าอย่างไร? กิจการต้องมีการเปิดเผยสินทรัพย์ชีวภาพอย่างไร? และมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างไรบ้าง

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี จึงเห็นควรจัดสัมมนา Focus group เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและประเด็นปัญหาในทางปฎิบัติจากกลุ่มบริษัท/หน่วยงานที่อาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม 
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558  เวลา  9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
     1) ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41  เรื่อง เกษตรกรรม

     2) ร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ xx/2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 14:40:49
 2317
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์