ขอเชิญสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานกลุ่มงบการเงินรวม "Pack 5"

ขอเชิญสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานกลุ่มงบการเงินรวม "Pack 5"

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มงบการเงินรวม Pack 5 ได้แก่ TFRS 10, TFRS 11, TFRS 12, TAS 27และ TAS 28 (Pack 5) ได้มีการปรับปรุง ในปี 2559 เพื่อให้มีความชัดเจนในบางเรื่อง เช่น การซื้อส่วนได้เสียของกิจการที่ดำเนินงานร่วมกันที่เป็นไปตามคำนิยามว่าธุรกิจให้ถือปฏิบัติตาม TFRS 3 และการอนุญาตเพิ่มเติมให้กรณีกิจการที่ไม่ได้เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (IE) ที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็น IE กิจการดังกล่าวอาจใช้วิธีส่วนได้เสียโดยยังคงการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (FV) ที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้นๆ ใช้อยู่สำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้นๆ  และการมีทางเลือกเพิ่มเติมบนงบการเงินเฉพาะกิจการให้ใช้วิธีส่วนได้เสีย

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี อยู่ระหว่างจัดทำ มาตรฐานฯ กลุ่มดังกล่าว เพื่อนำมาประกาศใช้ในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาพิจารณ์รับฟังสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของร่างมาตรฐานกลุ่มงบการเงินรวม (PACK 5) และร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าว

เอกสารประกอบ

  • Slide TAS 28 TFRS 11 TFRS 12 Click 
  • สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ TAS 28 TFRS 11 TFRS 12 Click 
  • Slide TAS 27 และ TFRS 10 Click 
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ PACK 5 Click
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click  

โพสต์เมื่อ :
10 พ.ย. 2560 17:53:08
 3343
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์