ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 30 แนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอดในยุคไทยแลนด์ 4.0

ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 30 แนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอดในยุคไทยแลนด์ 4.0

            ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ธุรกิจต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานสู่ยุคดิจิตอล ทุกอย่างเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การประกอบธุรกิจและทำงานออนไลน์ หรือการนำเอาระบบคลาวด์เข้ามาใช้สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ อย่างไรก็ดีผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินพร้อมทั้งความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาการของมาตรฐาน เทคนิคการรวบรวมหลักฐานหลายอย่างที่เคยทำในอดีตอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย และเทคนิคในการรวบรวมหลักฐานที่สำคัญมากได้แก่ การขอยืนยันจากบุคคลภายนอกตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 505 หลักฐานที่ได้รับดังกล่าวจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขึ้นอยู่กับกระบวนการควบคุมของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่งหลักฐานนั้น ตัวอย่างเช่น การขอคำยืนยันจากธนาคารของกิจการ ซึ่งในอดีตผู้สอบบัญชีมักจะจัดทำคำขอยืนยันจากธนาคารโดยแยกเป็นแต่ละสาขา แต่หากมองถึงประสิทธิภาพก็ควรส่งไปที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร  โปรดศึกษาข้อมูลการติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยันยอดเพิ่มเติมได้ตาม link ด้านล่าง 

  • บทความ ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 30 Click  
  • ตัวอย่างจดหมายและแบบฟอร์มของหนังสือยืนยันยอดธนาคาร (PDF File) Download File 
  • ตัวอย่างจดหมายและแบบฟอร์มของหนังสือยืนยันยอดธนาคาร (Word File) Download File 

           

            ข้อมูลติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยันยอด ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้รับจากสถาบันการเงินแต่ละแห่ง (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 23/02/2561)  Click 

            ข้อมูลติดต่อสถาบันการเงินในการส่งหนังสือยืนยันยอด ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้รับจากสถาบันการเงินแต่ละแห่ง (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 18/01/60 สำหรับธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ 3/07/60 สำหรับธนาคารธนชาต)  Clickโพสต์เมื่อ :
13 พ.ย. 2560 9:06:12
 38663
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์