ตัวอย่างกระดาษทำการและเครื่องมือสำหรับสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก (ตอนที่ 1)

ตัวอย่างกระดาษทำการและเครื่องมือสำหรับสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก (ตอนที่ 1)

            คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้อนุมัติเผยแพร่ตัวอย่างกระดาษทำการและเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ การทดสอบระบบการควบคุม และการตรวจสอบเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กใช้เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

การทดสอบระบบการควบคุม

ขั้นตอน ตัวอย่างกระดาษทำการ / เครื่องมือ File for Download
การวางแผนการตรวจสอบ
การประเมินความเสี่ยง

-ตัวอย่างตารางประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจ
-ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสเกิดการทุจริต – รายได้จากการขายสินค้า (เบื้องต้น
-ตัวอย่างตารางประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
-ตัวอย่างแผนการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
-ตัวอย่างตารางประเมินความเสี่ยงในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรอง

Click
การกำหนดความมีสาระสำคัญ -ตัวอย่างตารางกำหนดความมีสาระสำคัญ Click
การทดสอบระบบการควบคุม
การทดสอบระบบการควบคุม -ตัวอย่างการอธิบายรายละเอียดสำหรับวงจรรายได้จากการขายสินค้า Click
-ตัวอย่างกระดาษทำการของการทดสอบระบบการควบคุมสำหรับวงจรรายได้จากการขายสินค้า Click
-ตัวอย่างกระดาษทำการของการทดสอบระบบการควบคุมสำหรับวงจรการผลิตและการรับ/จ่ายวัตถุดิบ Click
การตรวจสอบเนื้อหาสาระ
การสุ่มตัวอย่าง -ตัวอย่างเครื่องมือในการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธี MUS, แนวปฏิบัติในเรื่องการกำหนดตัวอย่าง และคู่มือการใช้งาน Click
Click
Click

            อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีมิได้ถูกกำหนดให้ต้องจัดทำกระดาษทำการหรือใช้เครื่องมือที่ได้เผยแพร่ในข้างต้น หากผู้สอบบัญชีพิจารณาที่จะใช้ตัวอย่างกระดาษทำการและเครื่องมือดังกล่าวในการปฏิบัติงานสอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของการนำตัวอย่างดังกล่าวไปปรับใช้สำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจการ

สำหรับตอนที่ 2 จะมีการเผยแพร่ตัวอย่างกระดาษทำการใดเพิ่มเติม โปรดติดตามตอนต่อไป.......

โพสต์เมื่อ :
16 พ.ย. 2560 14:47:21
 31262
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์