• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ภาพกิจกรรม : การลงนาม MOU ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการ

ภาพกิจกรรม : การลงนาม MOU ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ภาพกิจกรรม : การลงนาม MOU ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการ

ภาพกิจกรรม : การลงนาม MOU ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการ

            สภาวิชาชีพบัญชี ไม่รอช้าร่วมลงนาม MOU โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ- นักวางระบบงาน กับม.ธรรมศาสตร์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รุดสร้างนักวางระบบงานในไทย
            นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์(สภาวิชาชีพบัญชี) กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) “พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555ณ ห้อง มณเทียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร (สุรวงศ์) ว่า สภาวิชาชีพบัญชีฯตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพนักวางระบบงานซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในทุกระดับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
            ในปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพนักวางระบบงานนั้นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงพัฒนาวิชาชีพนักวางระบบงานให้ได้มาตรฐาน สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(คณะพาณิชยศาสตร์ฯ) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(ปัญญาภิวัฒน์) จัดทำโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการผลิตบุคลากรที่กำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้
            รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยว่าทางปัญญาภิวัฒน์ฯ จะเริ่มเปิดให้บริการหลักสูตรวิชาชีพนักวางระบบงาน ระยะสั้น 3 ระดับ และสามารถสะสมเป็นเครดิตในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ หลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่ การปูพื้นฐานการเข้าใจธุรกิจในภาพรวม ส่วนคณาจารย์ที่จะมาสอนในหลักสูตรนี้จะต้องเป็นมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำทางด้านนี้ ในเบื้องต้นมีเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการภายในตุลาคม 2555
            ทางด้าน รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ เปิดเผยว่ารูปแบบของโครงการนี้ เป็นการสร้างบุคลากรที่จะเป็นนักวางระบบงาน โดยแบ่งบุคลากรเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นนักศึกษาปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการ MBA, MAP, MIF, MSMIS โครงการตรีควบโททางบัญชีของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ หรือเรียนวิชาเพิ่มเติมบางส่วน เพื่อพัฒนาเป็นนักวางระบบงาน และกลุ่มที่ 2 เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งสนใจในวิชาชีพบัญชีสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยเนื้อหาของวิชาประกอบด้วย ความสามารถหลัก, กระบวนการทางธุรกิจและเทคโนโลยี และการบริหารโครงการและวิธีการ

            ทั้งนี้ในอนาคตสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีแผนที่จะขยายโครงการความร่วมมือนี้กับสถาบันการศึกษาอื่นต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าในอนาคตไม่เฉพาะว่าจะมีนักวางระบบบัญชีที่มีความชำนาญการ แต่จะเป็นนักวางระบบบัญชีที่มีความสามารถ คุณภาพระดับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันเข้าสู่ธุรกิจมากขึ้น

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 9:13:29
 844
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์