• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ขอเชิญร่วมสมัครทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย - DipTFR

ขอเชิญร่วมสมัครทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย - DipTFR

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ขอเชิญร่วมสมัครทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย - DipTFR

ขอเชิญร่วมสมัครทดสอบโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย - DipTFR

            หลักสูตรประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR) เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีไทยเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยอ้างอิงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ได้มีการประกาศและมีผลบังคับใช้แล้วหรือจะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้ เหมาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ต้องการจะทดสอบเพื่อยกระดับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปัจจุบัน  ทั้งนี้ ลักษณะข้อสอบการทดสอบแบ่งเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกกำหนดให้ผู้เข้าทดสอบจัดทำงบแสดงฐานะการเงินรวมเป็นข้อบังคับ สำหรับส่วนที่สองเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในเรื่องอื่นๆโดยผู้เข้าทดสอบสามารถเลือกที่จะทำ 3 ข้อจากจำนวนทั้งหมด 4 ข้อ 
            จากการทดสอบครั้งที่ผ่านมาในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ผลการสอบมีผู้สอบผ่านการทดสอบ จำนวน 2 คน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีจึงมีความเห็นให้เผยแพร่ข้อสังเกตที่พบและตัวอย่างข้อสอบ เพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้างให้ผู้สนใจได้มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบในครั้งต่อไปมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อสังเกตจากการทดสอบ Click และตัวอย่างข้อสอบ Click สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสุดารัตน์ 02-685-2576 หรือ คุณสสิตา 02-685-2561

ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ DipTFR ครั้งที่ 3 Click
Brochure Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 11:01:50
 2601
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์