• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

            เมื่อต้นปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น ๗ ฉบับ อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าวบางฉบับไม่ได้กำหนดให้ถือปฏิบัติสำหรับกิจการทุกประเภท จึงได้จัดทำคำชี้แจงเพื่อให้ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

ท่านสามารถ Download เอกสารต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้

  • คำชี้แจง Click
  • ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต TH&EN  (PDF) Click
  • ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต TH&EN (Word) Click

 

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 14:59:12
 23231
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์