บทความจาก IFAC เกี่ยวกับงานการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน

บทความจาก IFAC เกี่ยวกับงานการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน

            เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555IFAC’s SMP Committee IAASBได้เผยแพร่บทความเรื่อง ISRS 4410: The Standard for Today's Compilation Engagementsซึ่งเป็นบทความที่อธิบายถึงหลักการสำคัญของมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส4410 - งานการรวบรวมข้อมูลทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2555ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้หลากหลายรูปแบบ
            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้นำไปศึกษาเพื่อใช้ประกอบการทำงาน โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:34:47
 1597
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์