• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • แนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)

แนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • แนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)

แนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)

1. แนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)
    ขณะนี้ทาง International Federation of Accountants (IFAC)ได้ปรับปรุงรูปแบบ websiteใหม่ แต่ยังคงเต็มไปด้วยสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะด้านการสอบบัญชีซึ่งเอกสารที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)มีดังนี้
   
     1.1. Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities
     เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในการนำมาตรฐานการสอบบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)โดยมีการอธิบายถึงหลักการในการตรวจสอบโดยการประเมินความเสี่ยง และคำอธิบายการนำไปปฏิบัติจริงพร้อมทั้งมีกรณีศึกษาประกอบเพื่อความเข้าใจด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

     
1.2. Tips for Cost-Effective ISQC 1 Application
     เป็นคำแนะนำสั้นๆ ห้าขั้นตอน สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISQC 1ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

     
1.3. Guide to Quality Control for Small- and Medium-Sized Practices, Third Edition
     เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISQC 1โดยมีคำอธิบายการนำไปปฏิบัติจริงพร้อมทั้งมีกรณีศึกษาประกอบเพื่อความเข้าใจด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click
 
     1.4. How to Make Your Small Practice a Big Success: Practice Management Tips for SMPs
     เป็นคำแนะนำสั้นๆ เจ็ดข้อ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

     1.5. How to Build Your Business Advisory Practice: Practice Management Tips for SMPs
     เป็นคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP)ที่จะช่วยในการเริ่มต้นธุรกิจให้บริการด้านการให้คำปรึกษาซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

     
1.6. Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized Practices
     เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อม (SMP) ในการจัดการธุรกิจ ทั้งด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบและการดำเนินธุรกิจให้ทำได้อย่างมั่นคง มีกำไร และเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านวิชาชีพ โดยมีการอธิบายถึงหลักการจัดการและวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในหลายประเด็น ซึ่งรวมถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการบุคคลากร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการวางแผนสำหรับผู้สืบทอดธุรกิจ พร้อมทั้งมีกรณีศึกษาประกอบและตัวอย่างเอกสารด้วยซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

2. สภาวะเศรษฐกิจยังคงมีผลกระทบต่อการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งทั้งผู้มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานทางการเงินและผู้สอบบัญชีควรให้ความสนใจในประเด็นนี้
             ปัญหาวิกฤติทางการเงินที่ผ่านมายังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งอาจกระทบต่อการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทั้งนี้ผู้มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ และผู้สอบบัญชีควรให้ความสนใจในประเด็นนี้ด้วย
             นอกจากนี้ Prof. Arnold Schilderประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีและงานให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศได้ขอให้ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจต่อหลักฐานการสอบบัญชีที่อาจแสดงให้เห็นว่ากิจการมีปัญหาในการดำเนินงานต่อเนื่องและพิจารณาเสนอรายงานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย พร้อมทั้งกล่าวย้ำอีกว่า การเพิ่มวรรคเน้นเกี่ยวกับการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่เพียงพอหากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของข่าวดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:56:33
 2459
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์