ผลการสำรวจความคิดเห็นIFAC SMP Quick Poll: May-June 2013

ผลการสำรวจความคิดเห็นIFAC SMP Quick Poll: May-June 2013

            International Federation of Accountants (IFAC) ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกอยู่เสมอ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับ และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 IFAC’s SMP Committee IAASB ได้เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็น IFAC SMP Quick Poll: May-June 2013 ซึ่งเป็นการสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น ที่ได้ทำในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 โดยได้สรุปให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่ SMPs ทั่วโลกต้องเผชิญในการปฏิบัติงาน 
            ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ร่วมตอบแบบสอบถามเห็นว่า ข้อกำหนดของทางการและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป แรงกดดันที่ทำให้ต้องรับงานที่มีค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่ำ การดึงดูดลูกค้ารายใหม่และการรักษาลูกค้ารายเดิม ถือเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเผชิญในอันดับต้นๆ ในขณะที่ลูกค้าที่เป็น SMEs ต้องเผชิญกับภาระจากข้อกำหนดต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษีอากร ความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ และแรงกดดันที่ทำให้ต้องขายสินค้าหรือให้บริการในราคาที่ต่ำลง 
            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สนใจเข้าไปศึกษาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 16:02:14
 1668
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์