• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC เผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2012

IFAC เผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2012

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • IFAC เผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2012

IFAC เผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2012

            International Federation of Accountants (IFAC) ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกอยู่เสมอ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับ และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555IFAC’s SMP Committee IAASBได้เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นIFAC SMP Quick Poll: May-June 2012ซึ่งเป็นการสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่ได้ทำในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 โดยได้สรุปให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่ SMPs ทั่วโลกต้องเผชิญในการปฏิบัติงาน
            ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ร่วมตอบแบบสอบถามเห็นว่า ข้อกำหนดของทางการและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไปและค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ต่ำ ถือเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเผชิญในอันดับต้นๆ ในขณะที่ลูกค้าที่เป็น SMEsต้องเผชิญกับภาระจากข้อกำหนดต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษีอากร ความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ และการขาดแคลนแหล่งเงินทุน
            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ซึ่งท่านผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อเตรียมตัวรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น หรือใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดย Click

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 16:44:23
 1476
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์