• หน้าแรก

  • หมวด ทะเบียน

  • การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง

การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง

  • หน้าแรก

  • หมวด ทะเบียน

  • การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง

การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง

Q:

การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง

A:

1. กรณีสมัครสมาชิก
     1.1 ให้กรอกใบสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ (สวบช.1) (Click)
     1.2 หลักฐานประกอบ สวบช.1 สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีลายเซ็นของผู้สมัครในการรับรองสำเนาถูกต้อง ประกอบด้วย
          (1) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญา) จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ปริญญาไม่ได้ระบุ
          ชัดเจนว่าเป็นสาขาบัญชีให้แนบใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (
Transcript) ด้วย
          (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          (3)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          (4)  รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
          (5)  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อนามสกุลด้วย จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
     2.1 ให้กรอกคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (สวบช.2) (Click)
     2.2 หลักฐานประกอบ สวบช.2 ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับการสมัครสมาชิก
     2.3 การชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี  ให้ดำเนินการเช่นเดียวการกับชำระค่าบำรุงสมาชิก

3. ชำระค่าบำรุงสมาชิกหรือ โดยใช้บริการผ่านทางระบบบริการออนไลน์หรือชำระที่อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ
     ทั้งนี้ ต้องจัดส่งเอกสารข้างต้น พร้อม pay-in สลิปการจ่ายชำระเงินผ่านธนาคารมาทางไปรษณีย์ถึงส่วนงานทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือสามารถยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสถานะสมาชิกจะเริ่ม ณ วันที่มีการชำระค่าบำรุงสมาชิก

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 9:01:39
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
12 ส.ค. 2565 20:56:02
โดย :
 21717
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์