หมวด TSQC1

หมวด TSQC1

13 รายการ
การติดตามผล (Monitoring) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินว่านโยบายและวิธีปฏิบัติการควบคุมคุณภาพว่ามีการออกแบบไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
2217 ผู้เข้าชม
การจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทำให้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ดี การจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรนั้นมีประโยชน์ เพราะจะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และซึ่งเป็นผลดีในเรื่องคุณภาพของงาน
2342 ผู้เข้าชม
ใช่ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชียังคงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนตอบรับงานลูกค้ารายเดิม ปัจจัยต่าง ๆ ที่สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีสามารถนำมาใช้ในการพิจารณาตอบรับงานในลูกค้ารายเดิม ตัวอย่างเช่น ข้อบกพร่องของปีก่อนได้รับความความสนใจและมีการจัดการโดยฝ่ายบริหารหรือไม่ ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบในปีก่อนหรือไม่บุคลากรของสำนักงานมีเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น อย่างไรก็ดี เอกสารการประเมินความเสี่ยงก่อนตอบรับงานลูกค้ารายเดิมจะมีเนื้อหาสั้นกว่าเมื่อเทียบกับการประเมินลูกค้ารายใหม่
2398 ผู้เข้าชม
ไม่เพียงพอ สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีต้องจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อประเมินความเสี่ยงในการตอบรับงานโดยใช้แบบ Check List เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตของลูกค้า ความเพียงพอและความรู้ความสามารถของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน และไม่มีความขัดแย้งในข้อกำหนดทางจรรยาบรรณ
3208 ผู้เข้าชม
การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 และคำชี้แจง เรื่อง
2068 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์