หมวด มาตรการบัญชีชุดเดียว

หมวด มาตรการบัญชีชุดเดียว

9 รายการ
สำหรับผู้ประกอบการ ขอให้ดำเนินการตาม “คู่มือการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2559” หน้า 23 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งงบการเงินฉบับใหม่ ที่จัดทำและเผยแพร่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Download
9274 ผู้เข้าชม
ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตามเอกสารหลักฐานที่ได้รับและข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันนั้นๆ การที่กิจการได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผู้สอบบัญชีควรให้การสนับสนุน
2877 ผู้เข้าชม
สภาฯ ให้บริการข้อมูลติดต่อของผู้สอบบัญชีที่พร้อมให้ติดต่อได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สภาฯ เมนูระบบออนไลน์ ทั้งนี้กิจการและผู้ทำบัญชีควรเตรียมบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีของตนเองให้พร้อมตรวจสอบ และไม่ร้องขอให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
2450 ผู้เข้าชม
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องลงนามรับรองงบการเงินเมื่อการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วและไม่ควรลงวันที่ย้อนหลัง และเมื่อลงลายมือชื่อแล้ว ก็ดำเนินการยืนยันในระบบของสภาฯ ตามข้อกำหนดฯ กล่าวคือ การลงลายมือชื่อช่วงครึ่งแรกของปี ต้องยืนยันภายในสิ้นเดือนมิถุนายน และการลงลายมือชื่อช่วงครึ่งหลังของปี ต้องยืนยันภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปีที่ลงลายมือชื่อ
5957 ผู้เข้าชม
ไม่จริง ผู้สอบบัญชีสามารถรับงานสอบบัญชีได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการและการไม่มีความขัดแย้งทางวิชาชีพ โดยผู้สอบบัญชีใช้แบบประเมินความเสี่ยงก่อนตอบรับงานตามขั้นตอนที่ระบุใน TSQC1 และหากตกลงรับงาน สามารถแจ้งเข้ามาในระบบของสภาฯ ตามขั้นตอนปกติ
2377 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์