ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2564 ของสมาคมธนาคารไทย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2564 ของสมาคมธนาคารไทย


            สมาคมธนาคารไทยได้ส่งหนังสือที่ ส. 887/2564 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร พร้อมรายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการการจัดส่ง-รับหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2564 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึง
            ทั้งนี้ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร พร้อมแบบคำขอยังคงใช้เอกสารชุดเดียวกับปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3) และรายละเอียดในการติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่ง-รับหนังสือยืนยันยอดธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสำหรับปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-5) โดยมีรายละเอียดดังนี้

            หนังสือที่ ส. 887/2564 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ของสมาคมธนาคารไทย >>Download<<

            สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย >>Download<<

            สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ฉบับภาษาไทย >>Download<< และฉบับภาษาอังกฤษ >>Download<<

            สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทย >>Download<< และฉบับภาษาอังกฤษ >>Download<<

            สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร >>Download<< (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565)

            สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคาร >>Download<<

หมายเหตุ: ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารดังกล่าว เป็นเพียงข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามแต่ละธนาคารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร”

            ทั้งนี้ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้
            “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีสถานะคงอยู่(PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<<
            “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี (PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<<

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

วันที่ ธนาคาร ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เอกสารที่อ้างอิง
23 มีนาคม 2565 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) แก้ไข Email ของผู้ประสานงาน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
แก้ไข Email ในการตอบกลับหนังสือยืนยัน

โพสต์เมื่อ :
15 พ.ย. 2564 15:37:07
 49935
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์