• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2564 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2564 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2564 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2564 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ


            สมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ส่งหนังสือที่ สงร. 134/2564 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อโปรดช่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับ-ส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2564 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ธนาคารสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่
 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 7. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

หนังสือที่ สงร. 134/2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ >>Download<<

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร(อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564) >>Download<<

หมายเหตุ: ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารดังกล่าว เป็นเพียงข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามแต่ละธนาคารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร

            ทั้งนี้ “แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ” “แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ” และ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Click
โพสต์เมื่อ :
24 พ.ย. 2564 16:48:35
 10827
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์