ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2565 ของสมาคมธนาคารไทย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2565 ของสมาคมธนาคารไทย


          สมาคมธนาคารไทยได้ส่งหนังสือที่ ส. 765/2565 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร พร้อมรายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่ง-รับหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2565 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึง

          ทั้งนี้ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร รายละเอียดในการติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่ง-รับหนังสือยืนยันยอดธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนังสือที่ ส. 765/2565 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ของสมาคมธนาคารไทย >>Download<<
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย >>Download<<
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ฉบับภาษาไทย >>Download<< และฉบับภาษาอังกฤษ >>Download<<
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทย >>Download<<
และฉบับภาษาอังกฤษ >>Download<<
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร (สถาบันการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลตามไฮไลท์สีเหลือง) >>Download<<
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคาร (สถาบันการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลตามไฮไลท์สีเหลือง) >>Download<<

หมายเหตุ: ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารดังกล่าว เป็นเพียงข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามแต่ละธนาคารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร”

          ทั้งนี้ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้
          “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีสถานะคงอยู่” (PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<<
          “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี” (PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<<
โพสต์เมื่อ :
17 พ.ย. 2565 17:14:19
 18041
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์