ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2565 ของสมาคมธนาคารไทย

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2565 ของสมาคมธนาคารไทย


          สมาคมธนาคารไทยได้ส่งหนังสือที่ ส. 765/2565 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร พร้อมรายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่ง-รับหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2565 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึง

          ทั้งนี้ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร รายละเอียดในการติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่ง-รับหนังสือยืนยันยอดธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนังสือที่ ส. 765/2565 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ของสมาคมธนาคารไทย >>Download<<
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย >>Download<<
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ฉบับภาษาไทย >>Download<< และฉบับภาษาอังกฤษ >>Download<<
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทย >>Download<<
และฉบับภาษาอังกฤษ >>Download<<
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร (สถาบันการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลตามไฮไลท์สีเหลือง) >>Download<< (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคาร (สถาบันการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลตามไฮไลท์สีเหลือง) >>Download<< (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565)

หมายเหตุ: ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารดังกล่าว เป็นเพียงข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมธนาคารไทย เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามแต่ละธนาคารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร”

          ทั้งนี้ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้
          “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีสถานะคงอยู่” (PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<<
          “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี
(PDF File) >>Download<< และ (Word File) >>Download<<

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง


วันที่
ธนาคาร ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เอกสารที่อ้างอิง
23 กุมภาพันธ์ 2566 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)    แก้ไขข้อความ ในการขอรายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
22 ธันวาคม 2565 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)    เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
   เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการรับหนังสือยืนยันยอด สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
6 มกราคม 2566 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    ยกเลิกช่องทาง E-mail ในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

   แก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอด
โพสต์เมื่อ :
17 พ.ย. 2565 17:14:19
 62065
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์