• Home

  • หมวด TSQC1

  • สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี

สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี

  • Home

  • หมวด TSQC1

  • สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี

สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี

Q:
สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง?
A:

การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 และคำชี้แจง เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความเป็นอิสระและการรักษาความลับเป็นจรรยาบรรณขั้นพื้นฐานที่บุคลากรต้องปฏิบัติตามสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีต้องมั่นใจว่าบุคลากรมีความเข้าใจในข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ และให้บุคลากรจัดทำหนังสือยืนยันความเป็นอิสระและการรักษาความลับประจำปี อย่างน้อยปีละครั้งรวมทั้งจัดให้มีการสอบทานหนังสือยืนยันความเป็นอิสระและการรักษาความลับประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าหากมีประเด็นกระทบต่อความเป็นอิสระและการรักษาความลับ สำ นักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีมีมาตรการป้องกันหรือวิธีการขจัดผลกระทบเหล่านั้นแล้วอย่างเหมาะสม

Post Date :
10 Oct 2017 9:37:57
By :
Last Edited :
20 Oct 2021 14:04:11
By :
 1459
Visitor
Create a website for free Online Stores