การแจ้งชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD

การแจ้งชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD

จำนวนชั่วโมง CPD ที่นักบัญชีต้องการอบรม

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ CPD ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• ผู้สอบบัญชี ต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปีโดยแบ่งเป็น
          1. ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
          2. ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ ชั่วโมงส่วนที่เกินของชั่วโมงเป็นทางการสามารถนับเป็นชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการได้
• เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรก ให้มีจำนวนชั่วโมงตามสัดส่วนของเดือนที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น โดยไม่นับเศษของเดือน โดยจำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่น
• ผู้สอบบัญชีสามารถยื่นจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี คลิก โดยยื่นได้จนถึงภายในวันทำการสุดท้ายของปี

หมายเหตุ

 • สำหรับท่านที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อบังคับสภาฯ ดาวน์โหลด และประกาศสภาฯ ฉบับที่74/2559 ดาวน์โหลด
 • ท่านสามารถตรวจสอบ ผู้จัดการอบรมและหลักสูตร ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาชีพบัญชี ตามประกาศหลักเกณฑ์สำหรับผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร เพื่อรองรับการนับชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชีได้ที่ CPD List คลิก
 • เอกสารทำความเข้าใจการเก็บชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการ ดาวน์โหลด

  หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ CPD ของผู้ทำบัญชี

  • ผู้ทำบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยจำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งและเนื้อหาด้านอื่น
  • เว้นแต่ผู้ทำบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่าหกเดือนให้เริ่มพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในปีถัดไป
  • ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี คลิก โดยแจ้งได้จนถึงวันที่ 30 มกราคมของปีถัดไป

  หมายเหตุ

  • สำหรับท่านที่ต้องการทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ในเรื่องของเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชี ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศสภาฯ ฉบับที่ 94/2560 ดาวน์โหลด
  • ท่านสามารถตรวจสอบ ผู้จัดการอบรมและหลักสูตร ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาชีพบัญชี ตามประกาศหลักเกณฑ์สำหรับผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร เพื่อรองรับการนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชี
   ได้ที่ CPD List คลิก


  มาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564

  1. มาตรการสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564

              ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ที่เป็นทางการได้

  อนุโลม ให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 1.5 เท่า
  มาทดแทนชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการได้จำนวน 1 ชั่วโมง
  สำหรับชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการในปี 2564
  ไม่สามารถนำไปใช้หรือโอนย้ายไปนับเป็นชั่วโมง CPD ไปในปี 2565 ได้อีก
  ผู้สอบบัญชีต้องยื่นชั่วโมง CPD ผ่านระบบของสภาวิชาชีพบัญชีให้เสร็จสิ้น
  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น
  (คลิก ระบบการแจ้งชั่วโมง )

  ตัวอย่าง กิจกรรมชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ

  กิจกรรม การนับชั่วโมง CPD ตัวอย่างกิจกรรม
  1. การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ นับได้ตามจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมหรือสัมมนาจริง ช่องทางออนไลน์โดย
  2. การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

  https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY/videos

  3. การอ่านวารสารวิชาการหรือบทความต่าง ๆ นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งหัวข้อ

  https://www.tfac.or.th/Article/Detail/134811

  4. กิจกรรมอื่นเพิ่มเติมตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 74/2559

  เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการ ดาวน์โหลด
  2. มาตรการสำหรับผู้ทำบัญชี ประจำปี 2564

  ผู้ทำบัญชีสามารถพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ประจำปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ในกิจกรรมเพิ่มเติม ดังนี้

  กิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ การนับชั่วโมง CPD
  1. การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ
  ตามจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมสัมมนาจริง โดยใช้อัตราชั่วโมงการอบรมจริงจำนวน 1.5 ชั่วโมง ทดแทนให้เป็นชั่วโมง CPD ได้จำนวน 1 ชั่วโมง

  2. การอบรมสัมมนาโดยการรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ


  ข้อควรระวัง
  ผู้ทำบัญชีต้องตรวจสอบหลักสูตรการอบรมในแต่ละกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนสมัครเข้ารับการอบรม คลิก
  • เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี หากกรณีหลักสูตรไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้ทำบัญชีจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
  • เป็นหลักสูตรที่กำหนดจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่านั้น
  • ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ถือว่าเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ในปี 2564 เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เป็นจำนวนชั่วโมง CPD ในปีอื่นได้อีก


  3. มาตรการสำหรับผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา
              การจัดหลักสูตรอบรมในรูปแบบการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับผู้ทำบัญชี ผู้จัดการอบรมต้องดำเนินการขอความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากรทุกครั้ง โดยให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 95/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นๆ มีดังนี้

  หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
  การยื่นคำขอความเห็นชอบหลักสูตร • ยื่นคำขอก่อนวันจัดไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
  • หนังสือขออนุมัติหลักสูตรอบรมแบบออนไลน์โดยใช้ Microsoft Teams หรือ Zoom
  • เอกสารประกอบการอบรมและเนื้อหาการอบรม
  • ยื่นคำขอก่อนวันจัดไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
  • หนังสือขออนุมัติหลักสูตรอบรมแบบออนไลน์โดยใช้ Facebook Live
  • เอกสารประกอบการอบรมและเนื้อหาการอบรม
  กำหนดการและระยะเวลาการจัดอบรม

  กำหนดจัดอบรมให้แล้วเสร็จ

  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่านั้น

  กำหนดจัดอบรมให้แล้วเสร็จ

  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่านั้น

  ระยะเวลาการจัดอบรมขั้นต่ำ 1.5 ชั่วโมง ระยะเวลาการอบรมขั้นต่ำ 1.5 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
  การนับชั่วโมง CPD • การนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชี โดยใช้อัตราชั่วโมงการเข้าอบรมสัมมนาจริงจำนวน 1.5 ชั่วโมงทดแทนให้เป็นชั่วโมง CPD ได้จำนวน 1 ชั่วโมง
  • การนับเป็นชั่วโมงด้านบัญชีหรือด้านอื่นโดยการพิจารณาตามเนื้อหาหลักสูตรการอบรม
  • สามารถขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรเดิมได้ (รีรัน) โดยต้องได้รับการอนุมัติก่อนการจัดอบรมทุกครั้ง และการอบรมจะต้้องเป็นการบรรยายสดเท่านั้น หากนำ VDO เดิมมาจัดซ้ำ จะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชีได้
  จำนวนผู้เข้าอบรมสัมมนา ไม่เกิน 200 คนต่อหนึ่งหลักสูตร
  หากมีผู้เข้าอบรมสัมมนาเกิน 200 คน ส่วนที่เกินจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
  การดำเนินการจัดอบรม • มีคู่มือแสดงขั้นตอนและวิธีการใช้งานโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ในการจัดอบรมสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร
  • มีระบบตรวจสอบตัวบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับอบรม
  • มีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการอบรม เช่น การตอบคำถาม การสำรวจความคิดเห็น
  • ต้องออกหนังสือรับรองการเข้าอบรมให้แก่ผู้ทำบัญชีตามชั่วโมงการอบรมจริง
  • ต้องแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม พร้อมแนบหนังสือรับรองรายชื่อผู้เข้าอบรม และดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดการจัดอบรม


  โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
   • เอกสารประกอบความเข้าใจ ดาวน์โหลด
   • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
   • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 14/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด


   5 ขั้นตอนง่ายๆ ยื่น CPD ออนไลน์

   1. เข้าสู่เว็บไซต์ สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th
   2. เข้าสู่บริการออนไลน์ จากนั้นเลือกหมวด “แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี”
   3. ใส่เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นใส่รหัสหลักสูตรจากหนังสือรับรองที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา และกดปุ่ม “ค้นหา”
   4. ระบบจะปรากฏรายการหลักสูตรที่ท่านได้ค้นหา จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม”
   5. หลักสูตรที่ท่านต้องการยื่นจะปรากฏขึ้น ท่านสามารถ Print Screen เก็บไว้เป็นหลักฐานได้

   การแจ้งชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ตอนที่ 1 วิธีการยื่นชั่วโมง CPD

   การแจ้งชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การนับชั่วโมง CPD
   แบบไม่เป็นทางการ และตัวอย่างหลักฐานของแต่ละประเภทกิจกรรม

   โปรดทราบ สำหรับผู้สอบบัญชีที่ไม่ยื่นจำนวนชั่วโมง CPD หรือยื่นไม่ครบ หรือ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ หรือ ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก ภายในระยะเวลาที่ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดนั้น สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ท่านดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสภาวิชาชีพบัญชี โดยทันทีมิเช่นนั้นอาจจะส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ เอกสารประกอบการยื่นหลักฐานมีดังนี้

   กรณี การดำเนินการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ช่องทางการนำส่งเอกสาร
   1. พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประจำปีครบถ้วนในปีแล้วแต่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีภายในเวลาที่กำหนด 1. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น ดาวน์โหลด
   • อีเมล : epost@tfac.or.th
   • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
   • ไปรษณีย์ กรุณานำส่ง
    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนงานทะเบียน) เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
   2. ยื่นแบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10) ดาวน์โหลด
   3. ยื่นหนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   2. พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประจำปีไม่ครบถ้วน 1. ผู้สอบบัญชีต้องดำเนินการอบรมหรือพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อน
   2. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น ดาวน์โหลด
   • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
   • ไปรษณีย์ กรุณานำส่ง
    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนงานทะเบียน)
    เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

   3. ยื่นแบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10) ดาวน์โหลด
   4. ยื่นหนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   5. ยื่นหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ 10 บาทแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบบัญชีฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดาวน์โหลด
   6. ยื่นหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
   3. ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก และ/หรือ ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น ดาวน์โหลด
   • อีเมล : epost@tfac.or.th
   • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
   • ไปรษณีย์ กรุณานำส่ง
    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนงานทะเบียน)
    เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

   2. ยื่นคำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
   3. ยื่นหลักฐานการชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


   โปรดทราบ
   สำหรับผู้ทำบัญชีที่ไม่ยื่นจำนวนชั่วโมงCPDหรือยื่นไม่ครบ หรือ ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก ภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

   • กรณีไม่ยื่นจำนวนชั่วโมง CPD หรือยื่นไม่ครบ คลิก
   • กรณีไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกภายในเวลาที่กำหนด คลิก

    เข้าสู่ระบบแจ้งชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD 

    โพสต์เมื่อ :
    8 พ.ย. 2560 11:21:02
     612621
    ผู้เข้าชม
    สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์