การแจ้งชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ CPD

การแจ้งชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ CPD

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

    • ผู้สอบบัญชี ต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปีโดยแบ่งเป็น
          1. ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ไม่น้อยกว่า
1 ชั่วโมง รวมทั้งเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี
          2. ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี

สำหรับชั่วโมงส่วนที่เกินของชั่วโมงที่เป็นทางการสามารถนับเป็นชั่วโมง
CPD ที่ไม่เป็นทางการได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรกต้องมีจำนวนชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามสัดส่วนของจำนวนเดือน
ที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น โดยไม่นับเศษของเดือน
ผู้สอบบัญชีสามารถยื่นจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี คลิก โดยยื่นได้จนถึงภายในวันทำการสุดท้ายของปี
ผู้สอบบัญชีที่มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประจำปีครบถ้วนภายในปีแล้ว แต่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพบัญชีภายในเวลาที่กำหนด หรือพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประจำปีไม่ครบถ้วนภายในปี คลิก

      • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


  หลักปฏิบัติเกี่ยวกับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ของผู้ทำบัญชี

  • ผู้ทำบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยจำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนด
  • เว้นแต่ผู้ทำบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่าหกเดือน ให้เริ่มพัฒนาความรู้
   ต่อเนื่องทางวิชาชีพในปีถัดไป
  • ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี คลิก โดยแจ้งได้จนถึงวันที่ 30 มกราคมของปีถัดไป
  • ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. 2557 ข้อ 6 (5) ผู้ทำบัญชีใดไม่เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีหรือเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่ครบจำนวนตาม (3) แม้ว่าถูก
   เปรียบเทียบตามกฎหมายแล้วยังต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้ครบ จำนวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไป แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ไม่นับรวมจำนวนชั่วโมงปีปัจจุบัน คลิก

      • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ของผู้ทำบัญชี

  รายละเอียดขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการยื่นชั่วโมง CPD ออนไลน์

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th
  2. เข้าสู่บริการออนไลน์ (Online Service) จากนั้นเลือกหมวด “แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD”
  3. กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นกรอกรหัสหลักสูตรจากหนังสือรับรองที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา และคลิกปุ่ม “ค้นหา”
  4. ระบบจะปรากฏรายการหลักสูตรที่ท่านได้ค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อยืนยันการยื่นชั่วโมง CPD
  5. หลักสูตรที่ท่านต้องการยื่นจะปรากฏขึ้น ท่านสามารถคลิกปุ่ม "พิมพ์หน้านี้" เก็บไว้เป็นหลักฐานได้


  การยื่นชั่วโมง
  CPD ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

  ตอนที่ 1 วิธีการยื่นชั่วโมง CPD


  ตอนที่ 2
  หลักเกณฑ์การนับชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ และตัวอย่างหลักฐานของแต่ละประเภทกิจกรรม


  ระบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

  • การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ประจำปี ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี คลิก
  • การตรวจสอบผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาและหลักสูตรอบรม ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี คลิก


  ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

  ปี 2563
  ปี 2564
  ปี 2565


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  :
  ส่วนงานกำกับดูแลหน่วยงานอบรม

  เบอร์โทร : 02-685-2511, 2531, 2561, 2574, 2584 มือถือ 095-716-3926 , 099-621-1214

  E-mail : cpd@tfac.or.th 

  โพสต์เมื่อ :
  8 พ.ย. 2560 11:21:02
   983451
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์