• หน้าแรก

  • เมนูลัด

  • การเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

การเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

  • หน้าแรก

  • เมนูลัด

  • การเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

การเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี          สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและเทคนิคด้านการสอบบัญชี ได้จัดทำร่างแรกของตัวอย่างกระดาษทำการเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องมือดังกล่าวเป็นที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้เผยแพร่ร่างแรกของตัวอย่างกระดาษทำการ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีและนำมาพัฒนาตัวอย่างกระดาษทำการดังกล่าวต่อไป

          ร่างตัวอย่างกระดาษทำการเป็นร่างแรกที่ยังไม่สมบูรณ์ หากผู้สอบบัญชีนำไปใช้ต้องทำความเข้าใจประกอบกับมาตรฐานการสอบบัญชี

หมายเหตุ ตัวอย่างกระดาษทำการข้างต้นเป็นเพียงร่างแรกสำหรับใช้ในการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอให้ผู้สอบบัญชีทุกท่านติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างกระดาษทำการเป็นระยะ

ข้อแนะนำในการแสดงความเห็น

  1. ผู้สอบบัญชีสามารถดาวน์โหลดไฟล์ร่างแรกตัวอย่างกระดาษทำการได้ตามตารางด้านล่าง
  2. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นโดยการแก้ไขบนไฟล์ โดยขอความร่วมมือในการแสดง track change หรือใส่ comment
  3. ผู้สอบบัญชีสามารถตอบกลับความคิดเห็นได้ที่ auditing@tfac.or.th ฝ่ายวิชาการ ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี (ในรูปแบบ word excel และ PDF)
 Phase 2 การทดสอบการควบคุม (Test of control Phase)
ลำดับ Cycle แบบฟอร์ม (ร่าง) ตัวอย่างกระดาษทำการ
1   Revenue     1. Narrative Download
2   Purchase   2. Flow chart Download
3   Inventory   3. Walkthrough Download
4   Fixed asset   4. Test of operating effectiveness Download
5   Payroll  In process !!!
6   Financial reporting In process !!!
โพสต์เมื่อ :
7 ก.พ. 2563 16:52:14
 1474
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์