ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
การแจ้งยืนยันการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2564 22/03/2565
การปรับปรุงระบบแจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี(การยืนยันการลงลายมือชื่อในปี 2565 เป็นต้นไป) 19/01/2565
การปรับปรุงระบบแจ้งและยืนยันการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 15/12/2021
วิธียืนยันการลงลายมือชื่อ 25/05/2020
Alert!!! แจ้งยืนยันการลงลายมือชื่องบการเงินภายในเดือนธันวาคม 2562
17/12/2019
Alert!!! แจ้งยืนยันการลงลายมือชื่องบการเงินภายในเดือนมิถุนายน 2562 17/06/2019
Alert ผู้สอบบัญชีที่มีการลงลายมือชื่อตรวจสอบงบการเงิน 04/01/2017
สรุป Training Timeline 2016 สำหรับผู้ที่สนใจด้านการสอบบัญชี 25/04/2016
แจ้งเตือนผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ 27/08/2015
ข่าวสำคัญ แจ้งเตือนผู้สอบบัญชีให้ตรวจสอบสถานะของท่าน 19/12/2014
การส่งเสริมคุณภาพงานสอบบัญชี 28/01/2014
การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของผู้สอบบัญชีฯ 27/01/2014
2013 IFRS-A Briefing for Chief Excutive, Audit Committees and Boards of Directors 23/12/2013
สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จะลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินในปี 2557 (ไม่ว่าจะเป็นงบการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีใดก็ตาม) กรุณาลงทะเบียนและแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับสอบบัญชีในระบบของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่ บริการออนไลน์  08/08/2013
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี เพิ่มการให้บริการวิชาการแก่สมาชิก 20/09/2012
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงาน 14/09/2011
โพสต์เมื่อ :
26 ธ.ค. 2560 11:39:40
 10194
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์