• หน้าแรก

  • การรับรองหลักสูตร

  • ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

  • หน้าแรก

  • การรับรองหลักสูตร

  • ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป         
          เอกสารที่ต้องนำส่งสภาวิชาชีพบัญชี
          1. รายละเอียดเล่มหลักสูตร
          2. แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตร IES 2 – 4
          3. ตารางสรุปรายวิชาที่รับผิดชอบผลการเรียนรู้ตาม IES 2 – 4
              (สามารถส่งเป็นไฟล์ได้ โดยบันทึกลงใน CD พร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่นำส่ง)
          4. กรณีที่มีการจัดทำ สมอ. 08 เมื่อได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแล้ว ขอให้สำเนาส่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ ด้วย         
          ข้อมูลอ้างอิง

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 75/2559
  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 76/2559
  • มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง (IES 2015) ฉบับที่ 2-4
  • ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอนดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้มีผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีอย่างน้อย 1 คน ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรใหม่ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรปรับปรุง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรใหม่
(ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรปรับปรุง
(ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป)
ดาวน์โหลด
โครงสร้างหลักสูตร มคอ.1 ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการนำเสนอหลักสูตร ดาวน์โหลด
ตัวอย่างตราประทับที่ สกอ.รับทราบ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตร IES 2 - 4 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปรายวิชาที่รับผิดชอบผลการเรียนรู้ตาม IES 2 - 4 ดาวน์โหลด
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 75/2559 ดาวน์โหลด
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง (IES 2015) ฉบับที่ 2 - 4 ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอน
IES 2 : Initial Professional Development – Technical Competence
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอน
IES 3 : Initial Professional Development – Professional Skills
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอน
IES 4 : Initial Professional Development – Professional Values, Ethics, and Attitudes
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอนความหมายวิธีการสอนและรูปแบบการประเมิน ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
8 มี.ค. 2566 10:53:25
 4305
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์