• หน้าแรก

  • การรับรองหลักสูตร

  • ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

  • หน้าแรก

  • การรับรองหลักสูตร

  • ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการรับรองหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป         
          เอกสารที่ต้องนำส่งสภาวิชาชีพบัญชี
          1. รายละเอียดเล่มหลักสูตร
          2. แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตร IES 2 – 4
          3. ตารางสรุปรายวิชาที่รับผิดชอบผลการเรียนรู้ตาม IES 2 – 4
              (สามารถส่งเป็นไฟล์ได้ โดยบันทึกลงใน CD พร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่นำส่ง)
          4. กรณีที่มีการจัดทำ สมอ. 08 เมื่อได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแล้ว ขอให้สำเนาส่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ ด้วย         
          ข้อมูลอ้างอิง

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 75/2559
  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 76/2559
  • มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง (IES 2015) ฉบับที่ 2-4
  • ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอนดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้มีผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีอย่างน้อย 1 คน ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรใหม่ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรปรับปรุง ดาวน์โหลด
โครงสร้างหลักสูตร มคอ.1 ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการนำเสนอหลักสูตร ดาวน์โหลด
ตัวอย่างตราประทับที่ สกอ.รับทราบ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตร IES 2 - 4 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปรายวิชาที่รับผิดชอบผลการเรียนรู้ตาม IES 2 - 4 ดาวน์โหลด
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 75/2559 ดาวน์โหลด
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง (IES 2015) ฉบับที่ 2 - 4 ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอน
IES 2 : Initial Professional Development – Technical Competence
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอน
IES 3 : Initial Professional Development – Professional Skills
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอน
IES 4 : Initial Professional Development – Professional Values, Ethics, and Attitudes
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอนความหมายวิธีการสอนและรูปแบบการประเมิน ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
8 มี.ค. 2566 10:53:25
 793
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์