การเผยแพร่ตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีฉบับเต็ม

การเผยแพร่ตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีฉบับเต็ม

       

           ภายหลังสภาวิชาชีพบัญชีได้รับความเห็นจากผู้สอบบัญชี คณะอนุกรรมการฯ ได้รวบรวมและพิจารณาข้อเสนอแนะทั้งหมดและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตัวอย่างกระดาษทำการอย่างเหมาะสม จึงขอเผยแพร่ตัวอย่างกระดาษทำการฉบับเต็มให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำไปใช้ต่อไป

 หมายเหตุ   ตัวอย่างกระดาษทำการที่ได้เผยแพร่นี้ เป็นเพียงแนวทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี และเป็นเพียงตัวอย่างประกอบความเข้าใจการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมาตรฐานการสอบบัญชีและมิได้เป็นการทดแทนการอ่านทำความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบัญชี หากแต่เป็นการช่วยให้การนำมาตรฐานการสอบบัญชีมาใช้ในการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หากผู้สอบบัญชีนำไปใช้ต้องทำความเข้าใจประกอบกับการอ่านและศึกษากับมาตรฐานการสอบบัญชี และปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของกิจการที่ตรวจสอบด้วย

  Phase 1 การวางแผนการตรวจสอบ (Planning)
ลำดับ แบบฟอร์ม ตัวอย่างกระดาษทำการ
1   แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงในการรับงานและสภาวะแวดล้อมของการควบคุมภายใน Download
2   แบบฟอร์มประเมินความเป็นอิสระ Download
3   แบบฟอร์มการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของกิจการ Download
4   แบบฟอร์มการกำหนดความมีสาระสำคัญ Download
5   แบบฟอร์มการวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นต้น Download
6   แบบฟอร์มการประเมินในเรื่องการประมาณการโดยผู้บริหาร Download
7   แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองในงบการเงิน
  7.1  แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงสืบเนื่องทางธุรกิจ Download 
  7.2  แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับทุจริต Download
8   แบบฟอร์มประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในกิจการ Download
9   แบบฟอร์มทำความเข้าใจระดับการใช้คอมพิวเตอร์ของกิจการ Download
10   แผนการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ Download
11   แบบฟอร์มระบุสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองสำหรับแต่ละรายการในงบการเงิน Download
12   แผนการตรวจสอบบัญชีโดยรวม Download
13   แบบฟอร์มประเมินความต้องการในการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี Download
14   แบบฟอร์มสรุปประเด็นการประชุมหารือร่วมกันกับลูกค้า Download
15   แบบฟอร์มสรุปประเด็นการประชุมหารือร่วมกันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ Download

โพสต์เมื่อ :
16 ต.ค. 2562 9:11:38
 48523
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์