• หน้าแรก

  • เมนูลัด

  • การเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

การเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

  • หน้าแรก

  • เมนูลัด

  • การเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี

การเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี          สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและเทคนิคด้านการสอบบัญชี ได้จัดทำร่างแรกของตัวอย่างกระดาษทำการเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องมือดังกล่าวเป็นที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้เผยแพร่ร่างแรกของตัวอย่างกระดาษทำการ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีและนำมาพัฒนาตัวอย่างกระดาษทำการดังกล่าวต่อไป

          ร่างตัวอย่างกระดาษทำการเป็นร่างแรกที่ยังไม่สมบูรณ์ หากผู้สอบบัญชีนำไปใช้ต้องทำความเข้าใจประกอบกับมาตรฐานการสอบบัญชี

หมายเหตุ ตัวอย่างกระดาษทำการข้างต้นเป็นเพียงร่างแรกสำหรับใช้ในการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอให้ผู้สอบบัญชีทุกท่านติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างกระดาษทำการเป็นระยะ

ข้อแนะนำในการแสดงความเห็น

  1. ผู้สอบบัญชีสามารถดาวน์โหลดไฟล์ร่างแรกตัวอย่างกระดาษทำการได้ตามตารางด้านล่าง
  2. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นโดยการแก้ไขบนไฟล์ โดยขอความร่วมมือในการแสดง track change หรือใส่ comment
  3. ผู้สอบบัญชีสามารถตอบกลับความคิดเห็นได้ที่ auditing@tfac.or.th ฝ่ายวิชาการ ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี (ในรูปแบบ word excel และ PDF)
 Phase 2 การทดสอบการควบคุม (Test of control Phase)
ลำดับ Cycle แบบฟอร์ม (ร่าง) ตัวอย่างกระดาษทำการ
1   Revenue     1. Narrative Download
2   Purchase   2. Flow chart Download
3   Inventory   3. Walkthrough Download
4   Fixed asset   4. Test of operating effectiveness Download
5   Payroll  Download
6   Financial reporting Download


 Phase 3 การตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive test Phase)
Account แบบฟอร์ม (ร่าง) ตัวอย่างกระดาษทำการ
Bank and Cash equivalent   - Audit Program Download
  - Reconcile outstanding balance from sub-ledger to GL
  - Bank reconciliation
  - Bank confirmation
Accounts Receivable   - Audit Program Download
  - Reconcile outstanding balance from sub-ledger to GL
  - Test aging
  - AR confirmation
  - Subsequent receipt
  - Cut off AR
Accounts Payable   - Audit Program Download
  - Reconcile outstanding balance from sub-ledger to GL
  - AP confirmation
  - Subsequent payment
  - Cut off AP
Inventory   - Audit Program Download
  - Stock count / Stock roll forward
  - Test unit cost
  - Test NRV
  - Test obsolete stock
Fixed asset   - Audit Program Download
  - FA movement
  - Additional / disposal vouching
  - Depreciation recalculation
  - FA observation
  - Test title deed / vehicle registration
  - Test impairment
Revenue   - Audit Program Download
  - Reconcile outstanding balance from sub-ledger to GL
  - Vouching
Expense   - Audit Program Download
  - Reconcile outstanding balance from sub-ledger to GL
  - Vouching
Financial reporting   - Audit program Download
  - Review Journal voucher
รายการที่เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   - Audit program Download
  - Test transaction


 Phase 4 การเสร็จสิ้นการตรวจสอบ (Completion Phase)
ลำดับ แบบฟอร์ม (ร่าง) ตัวอย่างกระดาษทำการ
1   Proposed adjustment
  (รายการปรับปรุงทั้งหมด และงบทดลองหลังการปรับปรุง)
Download
2   Summary unadjusted audit difference Download
3   Final materiality after adjustment Download
4   Final analytical review Download
5   Subsequent event review Download
6   Going concerns assessment Download
7   Law and regulation review Download
8   Management represent letter Download
9   EQCR Checklist Download
10   Completion Memorandum Download
โพสต์เมื่อ :
21 ก.ค. 2563 10:30:00
 22092
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์